Neuaddau pentref/cymuned

beth sy"n digwydd a phryd? = Community/village halls : what"s on and when?.
  • 80 Pages
  • 1.29 MB
  • 6086 Downloads
  • English

Conwy County Borough Council = Cyngor Bwrdeistref sirol Conwy , Colwyn Bay
Other titlesCommunity/village halls: what"s on and when?.
ContributionsConwy (Wales). County Borough Council.
The Physical Object
Pagination80p. :
ID Numbers
Open LibraryOL18616730M

Description Neuaddau pentref/cymuned EPUB

Caiff Neuadd Pontyberem ei hystyried fel un o'r neuaddau pentref gorau yng Nghymru ac mae cryn ganmoliaeth i'w rhagoriaeth acwstig. O ganlyniad ymddangosodd artistiaid o fri rhyngwladol yn rheolaidd ar ei llwyfan.

Pontyberem Hall is regarded as one of the finest village halls in Wales with the acoustics being highly acclaimed. Books By Emlyn Richards Adeiladwyd gan dlodi: Neuaddau pentref Mynytho, Abersoch, Rhoshirwaun a'r Sarn (Darlith flynyddol Llyn) Jan 1, by Emlyn Richards Paperback.

$ Ffarmwrs M??n by Emlyn Richards () Jan 1, Paperback. Currently unavailable. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s.

Dod o hyd i neuaddau pentref Gallwch chwilio'r cofnodion yma i ddod o hyd i leoliad, manylion cyswllt a sut i fynd ati i logi neuaddau pentref / cymunedol ym Mhowys. Daw'r wybodaeth yma gan bwyllgorau neuadd, felly rydym yn dibynnu arnyn nhw i roi gwybodaeth gywir.

To Book: Please contact the Clerk of the Community Council on: or or Email: [email protected] Nodir swyddogaethau cyngor cymuned yn LGA ac mewn deddfwriaeth arall.

Y gwasanaethau a’r amwynderau y byddant yn eu darparu gan amlaf yw neuaddau pentref, caeau chwarae a mannau agored, seddau, llochesau, goleuadau stryd a llwybrau cerdded.

Lleolir Neuadd y Pentref i gyfeiriad y De oddi ar y ffordd sy’n mynd am Ffarmers. Y Cyngor Cymuned yw’r Ymddiriedolwyr Gwarchodol. Mae Pwyllgor Rheoli yn rhedeg y Neuadd sy’n cynnwys aelodau grwpiau lleol gan gynnwys aelod o’r Cyngor Cymuned.

Cyfleusterau. Neuadd a’r llwyfan – nifer o leodd Ystafell ganol – nifer y seddau Cymuned, sef Llanddarog, Porthyrhyd a Mynyddcerrig.

Rydym hefyd yn cefnogi’r neuaddau pentref neu’r pwyllgorau llesiant drwy grantiau refeniw sefydlog. Yn ogystal â hyn oll, rydym yn cyllido a threfnu rhaglen dorri gwair ym misoedd yr haf, a chyllido goleuadau ffordd. I ategu at y trefniadau blynyddol.

Caiff cymuned Clydach ei gwasanaethu gan 16 Cynghorydd Cymuned sydd yn cynrychioli wardiau unigol o fewn yr ardal. Mae'r Cynghorwyr yn llenwi swydd gyhoeddus ac nid ydynt yn derbyn cyflog am eu gwaith. Ein nod yw gweithio ar y cyd er mwyn gwneud ein cymuned yn le gwell.

Mae'r Cyngor Cymuned yn lais ar eich rhan, ac mae ganddo rymoedd i g. Bydd y prosiect yn gweithio gyda 10 o gymunedau yng Ngogledd sir Benfro i ffocysu ar y deilliannau canlynol: 1 Datblygu mentrau adnewyddadwy cymunedol 2 Defnydd o dechnoleg carbon isel yn y sector busnes 3 Cefnogi pobl leol gyda gwelliannau ynni ir cartref 4 Datblygu mentrau storio ynni ar lefel cartrefi a chymunedau Bydd digwyddiadau cychwynnol yn y 10 cymuned yn nodi hyrwyddwyr ynni.

Gynghorau Cymuned/Tref yng Nghymru dan y cynllun cyhoeddi enghreifftiol. Rhandiroedd Mynwentydd a mynwentydd eglwysi sydd ar gau Canolfannau cymunedol a neuaddau pentref Parciau, meysydd chwarae a chyfleusterau hamdden Seddi, biniau sbwriel, clociau, cofebion a goleuadau Llochesi bws Marchnadoedd Toiledau cyhoeddus Cytundebau asiantaethol.

Cafwyd gwybodaeth ynghylch Neuaddau Pentref. j) Comisiwn Cynllunio Seilwaith – Cais Fferm Wynt Gorllewin Coedwig Brechfa – Cafwyd hysbysiad am gyfarfod rhagarweiniol a gynhelir ar 13 Mawrth k) BDO – Deunydd Briffio Archwilio – Cafwyd gohebiaeth. l) Adran Menywod y Lleng Brydeinig Frenhinol – Parc Coffa Llandysul – Cafwyd.

Erbyn hyn mae neuaddau pentref yn wynebu llai o waith papur wrth gynnal digwyddiadau, dramâu, perfformiadau a nosweithiau cymdeithasol sy'n fodd i gymunedau glosio at ei gilydd. Y brif ddeddfwriaeth yr effeithir arni yw'r Ddeddf Drwyddedu a gyflwynodd un system o reoleiddio cynnal adloniant ar gyfer y cyhoedd (neu'n breifat pan godir tâl.

canolfannau cymdeithasol fel neuaddau pentref a festrion ar gyfer cynnal cyfarfodydd a gweithgareddau eraill ac y byddai unrhyw benderfyniad ar gynnal cyfarfod mis Medi yn dibynnu ar dderbyn cyngor o’r fath.

allowing the opening of community centres such as village halls. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s. Roedd gwirfoddolwyr o'r Cyngor Cymuned a Chanolfan Gymdeithasol Llanbedr wedi gweithio'n galed i baratoi'r hen ffreutur ar y Maes Awyr am gyfnod dros dro ar gyfer gweithgareddau pan fyddai'r neuadd bentref yn cael ei hadnewyddu yn ystod yr haf a'r hydref, (yn cychwyn 1 Awst ).

Details Neuaddau pentref/cymuned PDF

Mae gwirfoddolwyr yn darparu gwasanaethau hanfodol yn ein cymuned. Heb wirfoddolwyr, go brin y gallai llawer iawn o grwpiau, clybiau a gwasanaethau weithredu. Gall gwirfoddoli fod o gymorth wrth osgoi unigedd a chynorthwyo unigolyn i deimlo synnwyr o gyflawniad ac o roi rhywbeth yn ôl i'w cymuned.

Tra bod UN75 yn ceisio sbarduno sgwrs ym mhob rhan o'r gymdeithas - o ystafelloedd dosbarth i ystafelloedd bwrdd, seneddau i neuaddau pentref - bydd yn rhoi pwyslais arbennig ar ieuenctid a'r rhai sy’n cael eu gwthio i'r cyrion yn rhy aml.

Y nod yw cyrraedd pobl o bob cymuned a chefndir. Mae Cynghorau Cymuned neu Dref yn edrych ar ôl llawer o wasanaethau yn seiliedig ar leoedd. Roedd llawer o bobl yn gwybod eu bod nhw’n gofalu am barciau, strydoedd a sbwriel. Ond maen nhw hefyd yn gofalu am: safleoedd claddu llochesi bysiau neuaddau pentref.

1 Datblygu Dealltwriaeth Gynhwysfawr o Gynghorau Tref a Chymuned yng Nghymru Adolygiad o Dystiolaeth ar gyfer Llywodraeth Cymru Ymchwil gymdeithasol. Councillors / Cynghorwyr. The following pages introduce your councilors and give information about how they can be contacted.

Download Neuaddau pentref/cymuned EPUB

To see their individual details click on the names on the below. Mae Ieuenctid Sir Benfro yn rhoi profiadau, cyfleoedd, gwybodaeth, cyngor a chymorth personol i bobl ifanc rhwng a 11 a 25 oed. Mae gweithwyr ieuenctid yn gweithio fel rhan o dimau yn y Teuluoedd o Ysgolion, a ddarperir rhaglenni gan weithwyr ieuenctid llawn amser a rhan amser o ganolfannau ieuenctid penodedig a lleoliadau cymunedol ledled y sir, megis canolfannau dysgu.

Caiff neuadd pentref newydd ei hadeiladu yn Aberogwr ar ôl blynyddoedd o ymgyrchu a gwaith caled gan bobl leol. Mae Cyngor Bro Morgannwg a’r Gymdeithas Neuaddau Pentref wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth i roi tir y Cyngor i'r Gymdeithas i’w galluogi i adeiladu'r neuadd. 25, articles and books.

Periodicals Literature. Keyword Title Author Topic. Costa Byw, ar daith o amgylch neuaddau cymuned Gogledd Cymru. "ond yn debyg i beth rydym yn trio'i gyflawni ym Mhen Llyn sef trefnu sioeau sy'n mynd allan i'r neuaddau pentref. Mae ein cyhoeddiadau yn cael eu perfformion drwy'r byd gan gerddoriol amatur a phroffesiynnol, mewn neuaddau pentref ac yn y neuaddau mwyaf enwog.

Nid oes ffiniau i gerddoriaeth - y byd yw ein cynulleidfa. Our publications are performed throughout the world by amateur and professional musicians in local village halls and in the largest of. Cefn Meiriadog. likes 10 talking about this 87 were here.

Pentref bychan a chymuned yn Sir Ddinbych yw Cefn Meiriadog / Small village and community in Denbighshire. PLANED, Narberth, United Kingdom. likes. Pembrokeshire Local Action Network for Enterprise & Development (PLANED) We work with communities to build. o neuaddau pentref i glybiau nos.

Rydym yn dod â beirdd sy’n adrodd straeon, gweledyddion gweledol a dyfeiswyr syniadau ynghyd. Rydym yn cydweithio gydag artistiaid, cynulleidfaoedd, cymunedau a chwmnïau i greu theatr yn Saesneg, wedi’i gwreiddio yng Nghymru, gydag apêl ryngwladol. The nation of Wales is our stage. Y Coleg Llesiant Symudol: Yn ystod ein gwaith cynghori, fe sylweddolom y byddai nifer o bobl yn elwa o gyrsiau hyfforddi cymunedol i'w helpu i ddatblygu sgiliau ymdopi i ddelio gyda materion sy'n codi mewn bywyd, yn arbennig y rhai gyda theuluoedd ifanc a'r rhai ar yr ymylon.

Rydym eisiau gwella ymwybyddiaeth a mynediad i'n gwasanaethau cynghori a datblygu Meddygfa Llesiant yn cynnwys. Mae nifer o neuaddau cymunedol ar gael yn Nhorfaen i'w llogi gan y cyhoedd ar gyfer gweithgareddau grwpiau cymunedol, digwyddiadau preifat, digwyddiadau cerddorol a gweithgareddau chwaraeon.

Mae’n rhaid cryfhau y ddadl am angen pethau gwahanol yn y Pentref, nad ydynt ar gael mewn Neuaddau Pentref cyfagos, Pasiwyd bod y Pwyllgor yn edrych ar opsiynau ac adrodd yn ôl i’r Cyngor Cymuned. Materion Eraill y Neuadd. Angen trwsio’r foeler dŵr yn y toiledau. Kevin yn cynnig bod Cyngor Cymuned yn talu bob tro y maent yn defnyddio.Er mai Gwynedd yw ein dalgylch naturiol, mae Bara Caws yn teithio Cymru gyfan yn rheolaidd, yn perfformio mewn neuaddau pentref, canolfannau cymdeithasol.

COVID Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar.